کنتـــرل شرکـــت
آذر 12, 1398 صندوق پیشنهادات / وبلاگ بدون دیدگاه

کنترل

مدیرانی که انتظار می رود پیشنهادهای کارمندان را جدی بگیرند ممکن است باور داشته باشند که این فرآیند اقتدار آن‌ها را تضعیف می‌کند.  زمانی کهاز آن‌ها خواسته شودتا پیشنهادها کارمندان را بررسی کرده و در نظر بگیرند، آن‌ها بی‌میل هستند ، زیرا احساس می‌کنند که اگر کنترل کامل را حفظ کنند، به کارکنان خود احترام خواهندگذاشت. اما در حقیقت،مدیرانی که پذیرای پیشنهادها و استقبال از ایده‌های جدید از سوی کارمندان خود هستند، سطح بالاتری از احترام کارکنان را ایجاد می‌کنند.پرسنل نسبت به مدیری که از پیشنهادهای سازنده  استفاده می‌کند ، وفادار می‌شوند. کارمندان وقتی تعریف و تمجید می‌کنند و به پیشنهادهای به موقع و مثبت توجه می‌کنند، بیشتر در معرض احترام به قدرت رئیس قرار می‌گیرند.